Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tài chính Trực tuyến là tất cả về trao quyền lựa chọn của người tiêu dùng, cung cấp cho bạn tất cả các thông tin mà bạn cần phải có quyết định thông minh. Khi nói đến thông tin cá nhân của bạn, nó không khác nhau. Để cho thấy rằng chúng tôi đánh giá riêng tư của bạn, chúng tôi trao quyền cho bạn để quyết định trên các thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi, và cho bạn ở trên cách chúng ta sử dụng nó. Chúng tôi tin rằng kiến thức về thực tiễn dữ liệu cá nhân của chúng tôi sẽ cho phép bạn đưa ra quyết định tốt nhất có thể liên quan đến sự riêng tư của dữ liệu.

1. Thông tin chung

Tài chính Trực tuyến bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách tuân thủ pháp luật về tác về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, là bảo vệ dữ liệu cá nhân luật năm 2010 ("Đạo luật"), có hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm 2016. Các chi tiết về tuyên bố chính sách này như thế nào Tài chính Trực tuyến thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, và thông báo cho bạn về các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân chúng tôi đã đưa ra. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý thu thập, chuyển nhượng, thao tác, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin khác của bạn chỉ như được mô tả trong mật này và Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Trừ khi bạn đang đăng ký dịch vụ trực tuyến từ Tài chính Trực tuyến, bạn vẫn còn vô danh khi bạn duyệt trang web này. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nếu bạn chỉ truy cập trang web này. Để truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi, hoặc xử lý một giao dịch giữa bạn và một bên thứ ba, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc I / C số, và các thông tin khác mà làm cho bạn nhận biết.

3. Làm thế nào chúng tôi thu thập dữ liệu

Tài chính Trực tuyến thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ khi bạn chọn đăng ký và / hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như trong quá trình áp dụng cho một sản phẩm tài chính chi tiết trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân này bao gồm thông tin thông báo cho chúng tôi khi bạn tự nguyện hoàn thành một hình thức ứng dụng được trình bày trên trang web của chúng tôi mà làm cho nó có thể xác định bạn.Bằng cách tình nguyện thông tin cá nhân, bạn thực hiện để giao tiếp thông tin chính xác mà không làm phương hại đến lợi ích của bất kỳ bên thứ ba.

4. Sử dụng thông tin

Sau khi cho chúng tôi đồng ý, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng cho các mục đích sau:

  • Giới thiệu bạn đến (các) sản phẩm tài chính, và / hoặc các tổ chức tài chính (hoặc đại diện được uỷ quyền) theo quy định của bạn trong khi hoàn thành mẫu đơn trên trang web của chúng tôi, và / hoặc
  • Để cho phép bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của Tài chính Trực tuyến, và / hoặc
  • Để cá nhân hoá và cải thiện các khía cạnh của dịch vụ tổng thể của chúng tôi để bạn và những người dùng khác của chúng tôi, cũng như thực hiện các nghiên cứu như phân tích xu hướng thị trường và nhân khẩu học của khách hàng, và hoặc
  • Để giao tiếp với bạn, để xác minh các thông tin cá nhân được cung cấp, hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung là quan trọng để thực hiện các dịch vụ mà bạn đã áp dụng cho, và / hoặc
  • Để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể quan tâm đến bạn.

5. Đi qua trên Thông tin về Bạn

Tài chính Trực tuyến có thể tiết lộ và chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba bao gồm cả các tổ chức tài chính, có sản phẩm được liệt kê trên trang web Tài chính Trực tuyến, và / hoặc đại diện uỷ quyền của họ. Các giao dịch này sẽ chỉ được thực hiện với các bên thứ ba đã được sự đồng ý của bạn, người sử dụng.

Tại thời điểm không chúng tôi sẽ bán, phân phối, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn, hoặc được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp.

6. Giữ thông tin của bạn

Thông tin thu thập được giữ lại trong thời gian thực hiện để thực hiện các dữ liệu sử dụng được ghi trong phần 4 ở trên chỉ. Trong thời gian này, Tài chính Trực tuyến cam kết tất cả những nỗ lực hợp lý và các bước thực tế để đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được bảo vệ chống thất thoát, sử dụng sai, sửa đổi, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hoặc tình cờ, thay đổi hoặc phá hủy. Chúng tôi thực hiện điều này để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu của bạn với những mục tiêu đặt ra trong phần chỉ có 4, và do đó để đảm bảo dữ liệu riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn một khi nó không còn cần thiết để thực hiện mục đích ban đầu của nó, hoặc như là yêu cầu của pháp luật.

7. Truy cập dữ liệu và đảm bảo chính xác

Tài chính Trực tuyến có tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác, đầy đủ, không gây hiểu lầm và giữ up-to-date, phù hợp với mục đích mà thông tin được thu thập.

Xin vui lòng viết thư cho chúng tôi nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc không up-to-date. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để các yêu cầu để truy cập và thay đổi thông tin. Tương tự như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn rút lại chấp thuận cho việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn.

Giữ Bạn có thông tin

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền để tư vấn cho bạn qua email, bưu điện, điện thoại hoặc bằng văn bản của sản phẩm, dịch vụ và cung cấp khác mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm.

Bất cứ khi nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội để cho chúng tôi biết bạn không đồng ý cho chúng tôi và những người khác sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị. Trừ khi bạn cho chúng tôi biết nếu không, bạn có đồng ý cho sử dụng như vậy.

Thông tin liên lạc tiếp thị điện tử, chúng tôi gửi cho bạn sẽ bao gồm các hướng dẫn rõ ràng và súc tích để theo nếu bạn muốn hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.

Nên bạn không còn muốn được liên lạc với chúng tôi, bạn có thể tư vấn cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi trên (08) 62 730 740 hoặc bằng cách gửi email đến info@taichinhonline.vn

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi bất cứ lúc nào để ngăn chặn chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, mà chúng tôi sẽ làm.

Cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn

Để đảm bảo các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn tiếp tục đáp ứng nhu cầu của bạn chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phản hồi về kinh nghiệm của bạn bằng cách sử dụng trang web. Bất kỳ thông tin phản hồi bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng như một phần của chương trình của chúng tôi liên tục cải tiến và sẽ không được công bố trên trang web.

Các nhà cung cấp bên thứ ba và dữ liệu riêng tư

Nếu bạn quyết định tham gia vào một hợp đồng với một nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web này, các thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi cùng với bất kỳ thông tin yêu cầu, và được cung cấp bởi bạn hoặc chúng tôi đến nhà cung cấp bên thứ ba sẽ được tổ chức bởi các nhà cung cấp cho các mục đích quy định trong chính sách bảo mật của nhà cung cấp. Vì vậy, bạn đang mạnh nên đọc chính sách bảo mật cung cấp lựa chọn của bạn và thoả mãn chính bạn như với những mục tiêu mà các nhà cung cấp sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trước khi giao kết hợp đồng. Chúng tôi không có trách nhiệm về sử dụng mà nhà cung cấp đưa thông tin cá nhân của bạn.

Website duyệt và cookies

Cookie là một tập tin văn bản rất nhỏ đặt trên máy tính của bạn. Cookie giúp chúng ta:

  • hiểu thói quen duyệt web trên Website này;
  • hiểu được số lượng khách truy cập vào trang web này và các trang web truy cập, và
  • nhớ bạn khi bạn quay lại trang web này vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm duyệt web tốt hơn.

Hầu hết các tập tin cookie được xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt của bạn, chúng được gọi là cookie phiên. Những người khác, được gọi là cookie, được lưu trữ trên máy tính của bạn, hoặc cho đến khi bạn xóa chúng hoặc khi chúng hết hạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie.

Bạn có thể chọn để chặn hoặc xóa các tập tin cookie thông qua các thiết lập trình duyệt của bạn. Nếu bạn quyết định để ngăn chặn hoặc xóa các tập tin cookie của chúng tôi, bạn sẽ không thể hưởng lợi từ các cấp đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi và điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web của chúng tôi trên hệ thống của bạn.

Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể xem xét lại chính sách bảo mật theo thời gian. Nếu chúng ta thực hiện thay đổi chính sách này, tuỳ ý, là vật chất, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua email thông báo. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật được sửa đổi.

 

Chat zalo
FANPAGE
  • THẠCH Hỗ trợ trực tuyến qua skype